Zasady przyjęć na studia

 

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia oraz odebrać zawiadomienie o wpisie na listę studentów. 
 4. Złożyć ślubowanie studenckie.

 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – jednolite studia magisterskie w języku polskim,
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach  prowadzonych w Warszawie,
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz.
W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie na które opłata rejestracyjna wpłynęła najwcześniej.

 

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy podejmowaniu przez poszczególne komisje decyzji o zakwalifikowaniu na studia. 

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną, na studia mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się
Możliwość przyjęcia poza normalną procedurą kwalifikacyjną nie dotyczy studiów na Wydziale Architektury.

 

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 

UWAGA: Zgodnie z Uchwałą nr 247/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.
Kandydat, który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.

Przedmioty i współczynniki wagowe 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 369,93 kB)

Kierunki studiowania oraz uznawane dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 245,45 kB)

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 155,22 kB)

Zasady ustalania punktów kwalifikacyjnych 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 200,40 kB)

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 200,45 kB)

Zasady i organizacja przyjęć na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 945,34 kB)