Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Kandydatko i Kandydacie,

Politechnika Warszawska oferuje Ci możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW).

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach zarówno technicznych, jak i nietechnicznych.
Na większości kierunków prowadzone są studia o profilu ogólnoakademickim. Są też dostępne studia o profilu praktycznym.
Politechnika Warszawska oferuje poszczególne kierunki w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim, na niektórych kierunkach prowadzonych w formie studiów stacjonarnych, jest możliwość studiowania w języku angielskim. 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym w terminie trwania rekrutacji i dopełniają wszystkich wymaganych formalności. Następnie przechodzą procedurę kwalifikacyjną.

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej.