Od rekrutacji do immatrykulacji - główne etapy działań

1. Zarejestruj się jako kandydat na studia

2. Złóż wymagane dokumenty

  • terminowo dostarcz oryginały wymaganych dokumentów.

3. Podjęcie decyzji kwalifikacyjnych

  • w przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejdź ją z wynikiem pozytywnym.

4. Zapoznaj się z wynikiem rekrutacji

  • komunikat o wyniku rekrutacji otrzymasz poprzez konto IRK  – zgodnie z terminarzem rekrutacji,
  • jeśli zostałeś przyjęty na studia, to odbierz zawiadomienie o wpisie na listę studentów,
  • pobierz skierowanie do lekarza medycyny pracy, uzyskaj (po wykonaniu zleconych badań) orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów i dostarcz je do dziekanatu wydziału/kolegium przed rozpoczęciem zajęć.

5. Immatrykulacja

  • nabądź prawa studenckie po złożeniu ślubowania akademickiego,
  • weź udział w inauguracji roku akademickiego.