Zasady rekrutacji

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie
 3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.
 4. Odebrać zawiadomienie o wpisie na listę studentów.
 5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023, zorganizowane będą zapisy na:

 • kierunki studiów prowadzonych w Warszawie,
 • kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku.

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

 

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury kwalifikacyjnej (konkursowej) – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Ewentualna decyzja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej, dla danego kierunku studiów, zostanie ogłoszona po zakończeniu rejestracji kandydatów (początek września 2022 r. – semestr zimowy, początek lutego 2023 r. – semestr letni).

UWAGA: Jeżeli wydział planuje uruchomienie procedury kwalifikacyjnej, a kandydat chciałby skorzystać z możliwości uznania ocen z dyplomu technika lub punktów za certyfikat poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2 to zaleca się, przy składaniu dokumentów, okazanie oryginałów dokumentów i złożenie ich kserokopii. 

Kandydaci na studia niestacjonarne, po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty, przekazują wymagane dokumenty w miejscach i terminach określonych przez Wydział prowadzący dany kierunek studiów - nie później niż w ostatnim dniu rejestracji. 

Spis wymaganych dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

 

 

UWAGA: Zgodnie z Uchwałą nr 128/L/2021 Senatu PW z dnia 23 czerwca 2021 r. kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.
Kandydat, który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.

Zasady i organizacja przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 279,59 kB)