Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się

Działania wstępne

Osoba chcąca skorzystać z możliwości uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się powinna skontaktować się z Uczelnianym Punktem Konsultacyjnym ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (UPK ds. PEUS, Gmach Główny PW, pok. 66, tel. 22 234 7412), który udziela informacji i porad dotyczących wyboru programu kształcenia, zakresu zbierania dokumentów oraz kontaktów z wydziałami, które takie procedury przeprowadzają. Punkt Konsultacyjny kieruje kandydata, do wydziałowego pełnomocnika na tym wydziale, który najbardziej odpowiada zakresowi zainteresowań kandydata. Tam kandydat podejmuje wstępną decyzję o kontynuowaniu procedury. Następnie składa wymagane dokumenty w UPK ds. PEUS.  

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z załącznikiem (patrz poniżej ) i dokumentacją,
 • świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów (w zależności od sytuacji kandydata),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego:
  • dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane zakresy zadań,
  • opis doświadczenia zawodowego,
  • dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego,
  • inne dokumenty wskazujące, na uzyskanie efektów uczenia się w następstwie działań i doświadczeń zawodowych lub innych, które są zbieżne z efektami kształcenia modułów zajęć, o których zaliczenie ubiega się kandydat.

Miejsce i terminy składania dokumentów

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Uczelnianego Punktu Konsultacyjnego ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się do dnia 01.06.2022 r. (studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od X 2022 r.).
Dostarczone dokumenty, po ewentualnych uzupełnieniach, przekazywane są do odpowiedniej Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie. Zasady pobierania opłat za tę usługę, ich wysokość oraz wzór umowy o warunkach odpłatności określają odrębne przepisy wewnętrzne Politechniki Warszawskiej.
Kandydat zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o potwierdzenie efektów uczenia się. Umowa sporządzana jest przez odpowiednią Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

Czynności związane z potwierdzaniem efektów uczenia się po przekazaniu  dokumentacji

Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się dokonuje wstępnej oceny biorąc pod uwagę dokumenty przekazane przez UPK. W wyniku tej oceny, Komisja zaprasza kandydata na ustalenie zakresu i terminu przeprowadzenia konkretnych sprawdzianów  wiedzy i umiejętności kandydata oraz zawiera z kandydatem odpowiednią umowę. Sprawdziany te mogą mieć charakter teoretyczny, jak i praktyczny. Przed przystąpieniem do sprawdzianu kandydat dokonuje opłaty wynikającej z zawartej umowy. Komisja sporządza protokół dokumentujący przebieg i wyniki potwierdzania efektów uczenia się, odpowiadających efektom kształcenia określonym dla rozpatrywanego modułu kształcenia. Kandydat zostaje poinformowany o wyniku oceny. Wynik oceny jest wyrażony w skali ocen przyjętej przy zaliczaniu przedmiotów, określonej w Regulaminie studiów w Politechnice Warszawskiej. Kopię protokołu otrzymuje kandydat.

Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Do ubiegania się o przyjęcie na studia są uprawnione osoby, które uzyskały, w Politechnice Warszawskiej, w rezultacie poddania się procedurze potwierdzania efektów uczenia się co najmniej 15 punktów ECTS przypisanych kierunkowym modułom kształcenia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

Rada Wydziału może określić dodatkowe warunki przyjęcia na studia kandydatów rekrutowanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

Uprawnione do przyjęcia osoby w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, przystępują do rekrutacji poprzez wypełnienie w systemie internetowym formularza zgłoszeniowego w terminie trwania zapisów na dany program, poziom i tryb studiów. W ten sposób zakładają Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR). W formularzu należy obowiązkowo zaznaczyć fakt aplikacji na podstawie uzyskanego potwierdzenia efektów uczenia się.

Kandydaci na pierwszy stopień studiów przedstawiają w Biurze ds. Przyjęć na Studia, po dokonaniu rejestracji, dokument potwierdzenia efektów uczenia się w celu zatwierdzenia odpowiedniego statusu w systemie rekrutacyjnym.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Przyjęcia na studia następują zgodnie z listą rankingową, do wyczerpania limitu miejsc, i przy uwzględnieniu ewentualnych dodatkowych warunków określonych przez Radę Wydziału.

Decyzję dotyczącą przyjęcia kandydata podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Kandydaci na pierwszy stopień studiów, którzy otrzymali na IKR informację o zakwalifikowaniu, muszą uzupełnić brakujące dokumenty zgodnie z wyznaczonym terminem. W momencie ich terminowego dostarczenia otrzymują decyzję o przyjęciu na studia.
Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się realizuje indywidualny plan studiów, który jest określony przez dziekana.

W przypadku podjęcia studiów przez takiego kandydata, oceny uzyskane na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, są wliczane do średniej ocen ze studiów. Informacja o zaliczeniu modułu kształcenia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się umieszcza się w suplemencie do dyplomu.

Osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się dla liczby punktów ECTS mniejszej od wymaganej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach ogólnych. W przypadku przyjęcia są one zwolnione z obowiązku realizacji modułów kształcenia zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z załącznikiem

Pobierz plik (pdf, 236,04 kB)

Schemat procedury przyjęć na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (PEUS)

Pobierz plik (pdf, 101,69 kB)