Potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem edukacji lub studiów tj. poza szkołą średnią lub  wyższą (uzyskanych np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, wolontariat itd.).

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, ubiegającej się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia określonym dla danego modułu kształcenia, występującego w programie studiów. Oznacza to sprawdzanie przez Uczelnię faktycznych umiejętności, kompetencji i wiedzy, a nie przedłożonych dokumentów (certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o wolontariacie itd.).

Postępowanie takie prowadzone jest na wniosek osoby zainteresowanej – kandydata na studia. Jest to usługa edukacyjna świadczona odpłatnie.