Studia II stopnia

Kandydatko i Kandydacie,

Politechnika Warszawska oferuje Ci możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW).

Studia drugiego stopnia (magisterskie) mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, którzy posiadają dyplom inżyniera lub licencjata.

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach zarówno technicznych, jak i nietechnicznych.
Na większości kierunków prowadzone są studia o profilu ogólnoakademickim. Są też dostępne studia o profilu praktycznym.
Politechnika Warszawska oferuje poszczególne kierunki w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim, na niektórych kierunkach prowadzonych w formie studiów stacjonarnych, jest możliwość studiowania w języku angielskim. 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym w terminie trwania rekrutacji i dopełniają wszystkich wymaganych formalności. Następnie przechodzą procedurę kwalifikacyjną.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia może rozpoczynać się od października (semestr zimowy) lub od lutego (semestr letni).

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej.