Zasady rekrutacji

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023, zorganizowane będą następujące konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architecture,
 • konkurs na studia na pozostałych kierunkach  prowadzonych w Warszawie i na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia może rozpoczynać się od października (od semestru zimowego) lub od lutego (od semestru letniego).

Internetowe zapisy kandydatów na studia rozpoczynające się w październiku 2022 r., będą przyjmowane, zgodnie z wybranym typem konkursu, w następujących terminach:

 • na anglojęzyczny kierunek studiów stacjonarnych Architecture - od 5 do 24 maja 2022 r. (I tura) i ewentualnie, po ogłoszeniu, od 5 do 12 września 2022 r. (II tura ),
 • na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych  – od 2 do 29 sierpnia 2022 r.

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2023 r.) będzie prowadzona w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.

 

 

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium, działające według podanych dalej zasad.

W pierwszym etapie komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikujący na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów posiada kompetencje konieczne do przyjęcia go na postulowane studia. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia na które aplikują,
 • kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów,
 • kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,
 • inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

Na tym etapie komisja analizuje złożone dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. Może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub egzamin. W przypadku przeprowadzania analizy dokumentów lub egzaminu i przedstawiania wyników tej procedury w postaci punktowej, komisja może ustalić minimalną liczbę punktów niezbędnych do zakwalifikowania na studia bez względu na stopień wypełnienia dostępnych miejsc.

Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy kandydaci zostaną przyjęci na studia.

Komisja może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów będzie zbyt mała.

Jeżeli liczba wstępnie zakwalifikowanych osób przekroczy liczbę miejsc, uruchamia się drugi etap kwalifikacji. Może on przebiegać według jednego ze sposobów:

 • według jednolitej procedury,
 • ze zróżnicowaniem procedur dla różnych grup kandydatów.

Zróżnicowanie procedur polega na tym, że pewna liczba miejsc, nie większa niż określona w procentach część liczby miejsc określonych przez Rektora, jest przeznaczona w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów.

O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem studiów równym co najmniej wynikowi określonemu dla danego kierunku studiów na danym wydziale. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje wynik studiów, określony zgodnie z zasadą podaną w Regulaminie studiów PW.

Następnie odbywają się przyjęcia na pozostałe wolne miejsca. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani, lecz dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone, dla których zabrakło tych miejsc.

Sposoby kwalifikacji kandydatów w procedurze jednolitej i w końcowej części procedury zróżnicowanej są podobne i mogą obejmować:

 • analizę dokumentów, w tym analizę dotychczasowych formalnych i nieformalnych osiągnięć kandydata,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • egzamin.

Szczegółowy sposób kwalifikacji kandydatów dla poszczególnych kierunków podano poniżej w pliku Zasady i organizacja przyjęć na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Dodatkowe informacje dotyczące elementów uwzględnianych w procesie rekrutacji, w tym w szczególności wykaz kierunków studiów uznawanych przez wydział jako kierunki o zbliżonym profilu programowym oraz elementów uwzględnianych przy analizie dokumentów i ewentualnych egzaminach, zostaną podane na stronach internetowych wydziałów z wyprzedzeniem, co najmniej dwumiesięcznym, w stosunku do początku zapisów internetowych na dane studia.

 

UWAGA: Zgodnie z Uchwałą nr 128/L/2021 Senatu PW z dnia 23 czerwca 2021 r. kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.
Kandydat, który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.

Zasady i organizacja przyjęć na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 707,54 kB)

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 164,51 kB)

Schemat postępowania z zagranicznym dyplomem I stopnia 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 121,33 kB)

Zobowiązanie absolwenta innej uczelni do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie

Pobierz plik (pdf, 116,02 kB)